Polityka prywatności

Właścicielem i administratorem serwisu dogsspace.pl jest firma Dog’s Space Psia Przestrzeń Jan Mastalerz, ul. Ogrodowa 1F/7, 44-190 Knurów

Ilekroć poniżej jest mowa o:

  • administratorze danych – rozumie się przez to Dog’s Space Psia Przestrzeń Aleksandra Mastalerz
  • przetwarzaniu danych – rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takiej jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie.
  • usuwaniu danych – rozumie się przez to zniszczenie danych osobowych lub taką modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dotyczą.
  • zgodzie osoby, której dane dotyczą – rozumie się przez to oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie.

W celu dokonania zakupów w Sklepie Internetowym dogsspace.pl („Sklep”) wymagane jest wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz akceptacja regulaminu zakupów.

Rejestrując się w Sklepie Internetowym dogsspace.pl klient jednocześnie wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie w celach związanych z procesem realizacji zamówienia. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

Dane osobowe Klienta są chronione przez administratora danych (zgodnie z Rozporządzeniaem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27.04.2016r nr 2016/679) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych.

Administrator danych czuwa nad tym, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, aby były zbierane dla oznaczonych, zgodnym z prawem celów, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, dla jakich są przetwarzane.

Administrator zapewnia odpowiednie zabezpieczenie dostępu do zbioru danych oraz zobowiązuje osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych do zachowania ich w tajemnicy.

Powierzone dane są wykorzystywane przez administratora danych wyłącznie w celu realizacji umowy. Wykorzystywanie danych osobowych w innych celach niż bezpośrednio związanych z realizacją umowy tzn.: w celu informowania o nowych produktach, usługach i promocjach oferowanych przez Sklep jest możliwe wyłącznie po uzsykaniu zgody rejestrującego się na takie ich wykorzystanie. 

Każdy Klient po zarejestrowaniu ma prawo dostępu do swoich danych, może je zmieniać, poprawiać oraz usuwać.

Na wniosek Klienta, którego dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować o danych osobowych jakie zawiera zbiór w odniesieniu do danego Klienta Sklepu, sposobie w jaki zostały zebrane, w jakim celu i zakresie są przetwarzane, w jakim zakresie i komu zostały udostępnione. Na wniosek osoby, której informacje dotyczą, informacji udziela się na piśmie.

Usuwanie danych osobowych przez administratora danych nie wymaga zgody osoby, której dotyczą. 

Administrator danych zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, po uprzednim powiadomieniu o wprowadzanych zmianach oraz po wyznaczeniu odpowiedniego czasu od którego będą obowiązywały zmiany w Polityce Prywatności firmy Dog’s Space Psia Przestrzeń Aleksandra Mastalerz.

Wersja 2.0, (Knurów 19.11.2018r)